De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

Dit toekomstproject ging van start in de lente van 2013 en was gericht op een toekomstverkenning van het Vlaamse onderwijs in 2030. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe staat het met de rol van de leraar? En spreken we nog van scholen of…? De voornaamste doelstelling was om een brede maatschappelijke dialoog te houden over hoe het Vlaamse onderwijs een krachtige en aantrekkelijke plek kan zijn voor kinderen om te leren en voor onderwijzers om te werken. De impliciete doelstelling was om het beleidswerk op het departement te voeden met bevindingen en opbrengsten uit een dialoog. Het Departement Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad en de Koning Boudewijnstichting werkten als partners samen in het project, ondersteund door minister Pascal Smet.
 

De aanpak

Het project had een krachtige opbouw, waarin ruimte was voor verdieping en vernieuwing. De verkennende fase (literatuurstudie, interviews, focusgroepen en een scenario-oefening) leidde tot een rijke waaier aan inzichten, ervaringen, verwachtingen en uitdagingen voor het Vlaamse onderwijs in 2030. Eind augustus 2013 werden tien creatieve personen, van buiten en binnen het onderwijs, uitgenodigd om met dat materiaal aan de slag te gaan.
 
In de setting van een leer- en ontwerplab kreeg het creatieve team vijf dagen de tijd en de ruimte om een en ander door te denken, te dromen en te ontwerpen hoe de toekomst van het onderwijs er zou kunnen uitzien. Zij ontwikkelden uitdagende toekomstbeelden over leren en onderwijzen in Vlaanderen in 2030. En zij bedachten principes over de weg die we zouden kunnen afleggen om bij die toekomstbeelden uit te komen.
 
Vervolgens organiseerde het partnerschap een participatieve conferentie om de resultaten van het leerlab te verdiepen en te verfijnen met een bredere groep van stakeholders. Dit was een echte test voor de verschillende toekomstconcepten. De concepten bleken één voor één het gesprek over de toekomst van het onderwijs te voeden en inspireren. En dat was de bedoeling. In de maanden die volgden werd gewerkt aan de verspreiding van het geleverde werk.
 

Inhoudelijke opbrengst

Het partnerschap heeft de resultaten van de verkennende fase, het leerlab en de verslaggeving van de participatieve conferentie neergelegd in een globaal rapport en overhandigd aan de minister. Daarnaast werd een speciaal themanummer van Klasse gewijd aan de uitkomsten van het project. Het toekomstproject is in 2014 uitgebreid tot een maatschappelijke dialoog die breed draagvlak en grote betrokkenheid heeft gecreëerd. 

 

Bijdrage K&S: ondersteunen en ontwikkelen van de relationele praktijk

De belangen en opinies over wat hoort en wat nodig is in dergelijke complexe maatschappelijke velden als het onderwijs zijn talrijk. Het is niet eenvoudig om een gemene deler te vinden over de weg die het onderwijs dient te bewandelen. Juist deze diversiteit heeft een enorme kracht. De bijdrage van de adviseurs van Kessels & Smit heeft geholpen om deze kracht te benutten, door te ondersteunen bij gesprekken en dialoog die waarderend, onderzoekend en toekomstgericht zijn. Gesprekken die gaan over dromen, ambities en aspiraties. Gesprekken die gaan over belangen en principes.

Voor meer informatie:http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/
Zie ook het filmpje: